Οφέλη

 • They remove residual food as well as bacteria.

 • They are formulated to be tough on dirty dishes but kind to hands.

Ασφαλής χρήση

 • Κρατείστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
 • Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό.
 • Μην το καταπίνετε. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας.

Βιώσιμη χρήση

 • Choose products that have the Charter for Sustainable Cleaning logo on their label, this indicates that you are choosing a product that meets strict sustainability criteria.

 • If you wash your dishes, fill the sink or a basin and do not wash them under running water.

 • Wash the dishes straight after the meal, this will make washing-up much easier and also help save water.

 • Before you start, scrape the remaining food from plates.

 • For dried-on or burnt food stains, soak dishes in hot water, as hot as possible, with a small drop of washing-up liquid. This will make washing up easier and help save water.

 • Use the correct amount of washing-up liquid – follow the instructions on the label.

 • Start by washing less-soiled items first and leave the dirtier, greasier items until last. This will help the washing-up water last longer.

 • A dishwasher uses ten times less water and three times less energy than washing the dishes by hand.