Οφέλη

 • Vitro ceramic cleaners are specially designed for ceramic glass so you can be sure they won’t scratch or otherwise damage the cooking surface.

 • Use a vitro ceramic cleaner to lift off burnt residue where just wiping with a damp cloth is not enough.

 • Cleaning a ceramic glass cooking appliance with a vitro ceramic cleaner and a damp cloth preserves the original shine and keeps the surface looking good for a long time.

Ασφαλής χρήση

 • Κρατείστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
 • Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό.
 • Ξεπλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση.
 • Μην το καταπίνετε. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας.
 • Άτομα με ευαίσθητο ή κατεστραμμένο δέρμα θα πρέπει να αποφεύγουν την παρατεταμένη επαφή με το προϊόν.

Βιώσιμη χρήση

 • Clean your ceramic hob after each use. Wait till the surface is cool and make sure ir is switched off.

 • Never use aggressive or abrasive agents, such as oven sprays, rust removers, scouring powders or abrasive sponges on your ceramic cooker surface.

 • Vitro ceramic glass cooking appliances need to be cleaned after each use. Normal dirt can be wiped off with a damp cloth. Burnt residue should be removed first with a ceramic glass scraper; the glass ceramic surface should then be wiped clean with a vitro ceramic cleaner.

 • Wipe off any cleaning product residue before using the cooking zone again.

 •  If there is a sleeve on the detergent bottle, remove it when empty and recycle it separately.