Οφέλη

  • Regular use of an oven cleaner will keep the oven clean, preventing bad odours and smoke caused by burnt-on remains.

  • Oven cleaners in spray form make it easier to clean hard to reach parts of the oven.

  • You can use oven cleaners not only on the oven itself but also on grill pans, roasting trays and pots and pans.

Ασφαλής χρήση

  • Κρατείστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
  • Αποφύγετε επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό.
  • Μην το καταπίνετε. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας.
  • Μεταφέρετε το περιεχόμενο του ανταλλακτικού μόνο στον αρχικό περιέκτη.

Βιώσιμη χρήση

  • Most of these products contain caustic ingredients that can be corrosive to the skin and the eyes.

  • It is therefore crucial to follow the instructions regarding the correct dosage and to observe all warnings.

  • Oven cleaners are mainly alkaline products. Use them with care: follow the dosage instructions and observe the warnings.