Saimniecības mazgāšanas līdzekļi un kopšanas produkti ir droši, kad tos izmanto un glabā atbilstoši uz etiķetes sniegtajiem noradījumiem. Tādēļ vienmēr izlasiet un ievērojiet norādījumiem uz etiķetes un vienmēr glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

Tā kā tīrīšanas produkti ir pieejami dažādās formās (piemēram, šķidrumi, cietas vielas, aerosoli) un ar dažādiem pielietojumiem (tualetes poda tīrīšanas šķidrums, virsmas pulēšanas aerosols, mazgāšanas pulveris utt.), lietošanas norādījumi atšķiras un katram produktam ir specifiski. 

Atsevišķos gadījumos tie var saturēt bīstamas vielas.  Šādi ingredienti tiek izmantoti, jo tie ir nepieciešami produkta efektivitātei.  Piemēram, daži tīrīšanas līdzekļi satur enzīmus, kas ļauj sadalīt un aizvākt taukus no audumiem; savukārt dezinfekcijas līdzekļi var saturēt biocidālas sastāvdaļas, lai noņemtu un neļautu izplatīties mikrobiem.

Ja produkts satur bīstamus ingredientus, ES likumi pieprasa, lai uz etiķetēm būtu norādīta īpaša bīstamības piktogramma un attiecīgā informācija.  Papildus būs redzamas parocīgas drošas lietošanas ikonas, kuras izstrādājusi Eiropas tīrīšanas produktu nozare, lai palīdzētu jums droši izmantot bīstamus saimniecības tīrīšanas produktus.

Aplūkojiet simbolu klāstu, kuru iespējams ieraudzīt uz tīrīšanas produktu etiķetēm, lai jūs zinātu, ko tie visi nozīmē.

Ievērojiet šo galveno padomu, lai izvairītos no saimniecības negadījumiem

Bīstamības piktogrammu izprašana

Eiropā normatīvi par ķimikāliju klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu (CLP) nosaka, kādai bīstamības informācijai jābūt norādītai uz ķimikālijas etiķetes (ieskaitot saimniecības tīrīšanas produktus), lai jūs tās varētu lietot droši.

Zemāk ir redzamas CLP bīstamības piktogrammas, kas parasti tiek izmantotas saimniecības tīrīšanas līdzekļu un tīrīšanas produktu etiķetēs kā vienkāršots skaidrojums tam, ko tie nozīmē un kādus drošības pasākumus jāveic, kad redzat šo piktogrammu uz produkta.

Protams, vienmēr uzmanīgi jāizlasa visa etiķete.

 • Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) vietnē ir sniegta detalizētāka informācija par normatīviem, kas regulē ķimikāliju klasifikāciju, marķēšanu un iepakojumu, un tās prasībām.
 • Ja jums vēl arvien ir veci produkti, kas ražoti pirms 2015. gada, tiem var būt atšķirīgas bīstamības piktogrammas. Uzzināt, kā tās ir mainījušās.
 • KODĪGS ACĪM UN ĀDAI

  Nozīme:
  Var izraisīt smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

  piemēram, sārmaini cauruļu tīrīšanas līdzekļi, skābi tualetes podu tīrīšanas līdzekļi, kaļķakmens noņemšanas līdzekļi utt.

  Drošības pasākums:
  • Glabājiet bērniem nepieejamā vietā
  • Izvairieties no saskares ar ādu/acīm
  • Nekavējoties noskalojiet ar ūdeni, ja izlijis uz ādas vai acīm.
  • Vērsieties pēc medicīniskās palīdzības, ja izlijis uz ādas vai acīm.

 • KAIRINĀTĀJS

  Nozīme:
  Var izraisīt alerģisku ādas reakciju vai spēcīgu acu kairinājumu.
  piemēram, uz veļas tīrīšanas līdzekļiem,
  trauku mazgāšanas ar rokām šķidrajiem līdzekļiem, universālajiem tīrīšanas līdzekļiem, automātiskās trauku mazgāšanas līdzekļiem

  Drošības pasākumi:
  Glabājiet bērniem nepieejamā vietā
  Izvairieties no saskares ar ādu un acīm
  Negadījuma situācijā skalojiet ar ūdeni.

 • ACU BOJĀJUMI

  Nozīme:
  Var izraisīt smagus acu bojājumus.

  piemēram, uz veļas tīrīšanas līdzekļiem, automātiskās trauku mazgāšanas līdzekļiem, universālajiem tīrīšanas līdzekļiem.
  Iespējams, dažiem trauku mazgāšanas ar rokām šķidrajiem līdzekļiem


  Drošības pasākumi:
  Glabājiet bērniem nepieejamā vietā
  Saglabājiet oriģinālo iepakojumu.
  Izvairieties no saskares ar acīm
  Negadījuma situācijā skalojiet ar ūdeni.
  Ja ir slikta pašsajūta, sazinieties ar saindēšanās centru

 • UZLIEMOJOŠS

  Nozīme:
  Ļoti vai ārkārtīgi viegli uzliesmojoša gāze, aerosols, šķidrums vai tvaiki

  piemēram, aerosoli (kā gaisa atsvaidzinātāji, insekticīdi, pulēšanas līdzekļi, krāsns tīrīšanas līdzekļi utt.)
  Iespējams, arī uz vējstikla šķidruma, stikla tīrīšanas līdzekļiem, dažiem universālajiem tīrīšanas līdzekļiem, roku dezinfekcijas līdzekļiem

  Drošības pasākums:
  • Glabājiet bērniem nepieejamā vietā
  • Turiet atstatus no karstuma.
  • Glabājiet trauku cieši aizvērtu

 • KAITĪGS APKĀRTĒJAI VIDEI

  Nozīme:
  Bīstama ūdens videi

  Drošības pasākums:
  • Neļaujiet nokļūt apkārtējā vidē
  • Savāciet izlijušo vielu

Par drošas lietošanas ikonām

Lai palīdzētu jums izmantot produktus droši un papildinātu svarīgo bīstamības informāciju, ko nosaka ES normatīvi, uz etiķetes ir norādīta arī drošas lietošanas pamācība, kas ir izstrādāti atbilstoši nozares prasībām.

Šīs drošās lietošanas ikonas un frāzes palīdz izmantot un glabāt saimniecības tīrīšanas un kopšanas produktus droši.  Tās var atrast uz etiķetes, un tās sniedz drošas lietošanas instrukcijas vienkāršā, saprotamā un tiešā veidā. 

Šo ikonu oficiāli atbalstīja Apvienotās Nācijas 2019. Gada vidū, un tā tika iekļauta GHS apakškomitejas vadlīnijās (Globāli harmonizētā sistēma ķimikāliju klasifikācijai un marķēšanai).

 • Sargāt no bērniem.
 • Nepieļaut nokļūšanu acīs. Ja nokļūst acīs, rūpīgi izskalot tās ar lielu daudzumu ūdens.
 • Nenorīt. Ja norīts, meklēt medicīnisku palīdzību.
 • Cilvēkiem ar jutīgu vai bojātu ādu izvairīties no ilgstošas saskares ar produktu.
 • Pēc lietošanas noskalot un noslaucīt rokas.
 • Nedrīkst sajaukt ar citiem produktiem.
 • Nemainīt iepakojumu produkta atlikuma uzglabāšanai.
 • Pēc lietošanas izvēdināt telpu.
 • Stingri aizvērt vāku.
 • Lietot ar sausām rokām.
 • Rūpīgi aiztaisīt iepakojumu.
 • Nepārdurt, nepārplēst un negriezt.
 • Uzpildīt tikai oriģinālo iepakojumu.
 • Neplēšiet salipušās kapsulas

Tīrīšanas produkti ir droši, ja tos izmanto un glabā atbilstoši norādījumiem. Tādēļ pirms produkta lietošanas vienmēr ir jāizlasa etiķete. Te ir daži labi padomi, kā novērst nepareizu lietošanu un negadījumus un kā rīkoties negadījumu situācijā