Cik bieži esat dzirdējuši norādījumu obligāti izlasīt etiķeti. Ir svarīgi to uztvert nopietni.

Etiķetes ir paredzētas, lai palīdzētu izmantot produktu droši un efektīvi. Mazgāšanas līdzekļi un kopšanas produkti var saturēt bīstamas sastāvdaļas, un etiķetes par to sniedz daudzus noderīgus un svarīgus ieteikumus. Tādēļ pirms produkta lietošanas vienmēr ir jāizlasa etiķete.

Tīrīšanas un kopšanas produktu etiķetēs ir norādīta dažādu veidu informācija; tā visa ir svarīga un noderīga. Lai palīdzētu jums vieglāk izlasīt un izprast visu šo informāciju, noskatieties šo video. Par šiem dažādajiem informācijas veidiem uz etiķetēm var vairāk izlasīt arī zemāk.

Bīstamības informācija

Bīstamības informācijas izprašana

Eiropas CLP regula par ķimikāliju klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu nosaka, kādā veidā saimniecības mazgāšanas līdzekļu un kopšanas produktu etiķetēm jāsniedz bīstamības informācija, kas attiecas uz produktu, lai lietotājs varētu transportēt un izmantot produktu droši.

Regula nosaka, kā saimniecības tīrīšanas produkti tiek klasificēti, pamatojoties uz produktu potenciālo ietekmi uz cilvēkiem un vidi. Jebkuriem produktiem, kas ir identificēti kā bīstami, uz etiķetes jābūt norādītai šādai informācijai:

  • standartizēts bīstamības simbols un signālvārds;
  • bīstamības paziņojums;
  • brīdinājuma paziņojumi;
  • cita piemērota informācija.

Izprotiet bīstamības piktogrammas

Simboli un teksts ir norādīti, lai pievērstu jūsu uzmanību dažu produktu potenciālai bīstamībai. Informācija uz etiķetes attiecas uz koncentrētu produktu, kāds tas ir iepakojumā: tas neattiecas uz izmantojamo produktu, tas ir, atšķaidītu (piemēram, kad trauku mazgāšanas ar rokām līdzeklis tiek izšķīdināts 5 litros ūdens). Ja produkti tiek izmantoti atbilstoši uz etiķetes norādītajām instrukcijām, jūs neesat pakļauts šiem draudiem.

Plašāku informāciju par CLP regulu un piktogrammām skatiet Eiropas Ķimikāliju aģentūras vietnē.

Droša lietošana

Lai palīdzētu jums izmantot produktus droši un papildinātu svarīgo bīstamības informāciju, ko nosaka ES normatīvi, uz etiķetes ir norādīta arī drošas lietošanas pamācība, kas ir izstrādāti atbilstoši nozares prasībām.

Šīs drošās lietošanas ikonas un frāzes palīdz izmantot un glabāt saimniecības mazgāšanas līdzekļus un kopšanas produktus droši. Tās var atrast uz etiķetes, un tās sniedz drošas lietošanas instrukcijas vienkāršā un lietotājam draudzīgā veidā. 

Skatiet visas nozares drošas lietošanas ikonas un to skaidrojumus.

Dozēšana

Cik daudz mazgāšanas līdzekļa izmantot?

Vairums mazgāšanas līdzekļu ražotāju sniedz informāciju par optimālo produkta daudzumu, ko izmantot efektīvu tīrīšanas rezultātu sasniegšanai: vai tā būtu veļas mazgāšana, grīdu tīrīšana utt. Izpildot norādījumus uz izvēlētā produkta etiķetes, jūs varēsit sasniegt labākos rezultātus, vienlaicīgi pēc iespējas saudzējot vidi.

Vai zinājāt, ka, izmantojot pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa, jūs patiesībā izšķiežat resursus (un naudu), kas nav videi labvēlīgi? Savukārt, izmantojot pārāk mazas dozas, jūs riskējat, ka mazgāšanas rezultāti būs neapmierinoši; tādēļ var būt nepieciešama pārmazgāšana, kam būtu nepieciešams papildu ūdens, enerģija un mazgāšanas līdzeklis.

Lasiet detalizētāku informāciju par veļas mazgāšanas līdzekļu dozēšanu.

Sastāvdaļas un alergēni

Katrai ķīmiskai sastāvdaļai produktā ir noteikts mērķis. Noteiktas sastāvdaļas dod produktam tā tīrošās īpašības, citas var palīdzēt labāk izšķīst ūdenī vai piešķir patīkamu smaržu vai krāsu. Tas viss kopā veido produktu, kuru ir vieglāk lietot un kas dod lieliskus rezultātus.

ES regulas norāda, kāda informācijai par produkta sastāvdaļām jāatrodas uz etiķetēm.

Mazgāšanas līdzekļu regula nosaka noteikumus, kādai informācijai par sastāvdaļām jābūt norādītai uz mazgāšanas līdzekļu etiķetēm. Galvenais mērķis ir nodrošināt, lai jūs zinātu, kas ir mazgāšanas līdzeklī, lai gadījumā, ja jums vai kādam no ģimenes locekļiem būtu alerģiska reakcija, jūs varētu izdarīt informētu lēmumu, izvēloties produktu. Sastāvdaļas uz etiķetēm bieži tiek grupētas kopā sastāvdaļu saimēs, savukārt detalizētāka informācija ir pieejama tiešsaistē.

Klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas regula pieprasa, lai produktu etiķetēs būtu norādīts sastāvdaļu saraksts, kas likusi attiecīgi klasificēt šo produktu

Vai vēlaties zināt vairāk?

Cits

Ko vēl var uzzināt no etiķetes?

Produktu etiķetēs ir sniegta arī cita noderīga informācija. Tā var informēt, ka produkts atbilst noteiktai ilgtspējas shēmai, piemēram, Ilgtspējīgas tīrīšanas hartai vai ES Eco marķējumam. Uz tīrīšanas produktu etiķetēm bieži vien ir sniegti arī ieteikumi, kā lietot produktu ilgtspējīgi un taupīt ūdeni, CO2 un naudu.

Tur ir atrodams arī zīmols vai ražotāja kontaktinformācija; gadījumam, ja vēlaties sazināties ar viņiem tieši, lai saņemtu plašāku informāciju, kā arī svītrkods un produkta satura svars.