Używane w domu detergenty i środki czystości są bezpieczne w przypadku ich użytkowania i przechowywania zgodnie z instrukcjami podanymi na etykiecie. Zawsze więc czytaj etykietę i postępuj zgodnie z podanymi na niej wskazówkami oraz zawsze przechowuj środki czystości poza zasięgiem dzieci

Ponieważ środki czyszczące są dostępne w wielu formach (np. płyny, substancje stałe, aerozole) i mają wiele różnych zastosowań (płyn do czyszczenia toalet, spray do polerowania powierzchni, proszek do prania itp.), instrukcje użytkowania i przechowywania różnią się i są specyficzne dla każdego produktu. 

W niektórych przypadkach środki te mogą zawierać niebezpieczne składniki.  Składniki takie są stosowane, ponieważ są niezbędne do prawidłowego działania produktu.  Na przykład, niektóre detergenty zawierają enzymy, które pomagają rozbić i usunąć tłuszcz i inne plamy spożywcze z tkanin, podczas gdy środki dezynfekujące mogą zawierać składnik biobójczy, który usuwa zarazki i zapobiega ich rozprzestrzenianiu się.

Jeżeli dany produkt zawiera niebezpieczne składniki, prawo UE wymaga, aby na etykiecie znajdowały się określone piktogramy określające rodzaj zagrożenia i stosowne informacje.  Ponadto, na etykiecie znajdują się piktogramy bezpiecznego użytkowania opracowane przez europejską branżę środków czystości, które pomagają w bezpiecznym stosowaniu niebezpiecznych środków czystości w gospodarstwie domowym.

Zapoznaj się z symbolami, które możesz zobaczyć na etykiecie środka czyszczącego, aby upewnić się, że wiesz, co one oznaczają.

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby uniknąć wypadków w domu

Znaczenie piktogramów określających rodzaj zagrożenia

W Europie Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) określa, jakie informacje o zagrożeniach muszą być umieszczone na etykiecie środka chemicznego (w tym domowych środków czyszczących), aby pomóc w jego bezpiecznym stosowaniu.

Poniżej znajdują się piktogramy określające rodzaj zagrożenia zgodnie z CLP, które często pojawiają się na etykietach domowych detergentów i środków czyszczących wraz z uproszczonym wyjaśnieniem, co one oznaczają i jakie środki ostrożności należy podjąć w razie oznaczenia produktu danym piktogramem.

Oczywiście, zawsze należy uważnie przeczytać całą etykietę.

• Na stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) podano bardziej szczegółowe informacje na temat Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin oraz określonych w nim wymagań.
• Jeśli nadal posiadasz stare produkty wyprodukowane przed rokiem 2015, mogą one mieć inne piktogramy określające rodzaj zagrożenia. 
Dowiedz się, co się zmieniło.

 • USZKODZENIE OCZU

  Może powodować:
  poważne uszkodzenia oczu.

  Piktogram może być umieszczony np. na detergentach do prania, detergentach do zmywarek, uniwersalnych środkach czyszczących.
  Może również być umieszczony na niektórych płynnych detergentach do ręcznego zmywania naczyń

  Środki ostrożności:
  Chronić przed dziećmi
  Przechowywać w oryginalnym pojemniku
  Unikać kontaktu z oczami
  W razie wypadku, wypłukać wodą
  W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem kontroli zatruć

 • DZIAŁANIE DRAŻNIĄCE NA OCZY I SKÓRĘ

  Może powodować: poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

  Piktogram może być umieszczony np. na żrących środkach do czyszczenia rur odpływowych, kwasowych środkach do czyszczenia toalet, środkach do usuwania kamienia itp.

  Środki ostrożności:
  • Chronić przed dziećmi
  • Unikać kontaktu ze skórą/oczami
  • W przypadku zanieczyszczenia skóry lub oczu natychmiast przemyć wodą
  • W przypadku zanieczyszczenia skóry lub oczu zasięgnąć porady lekarza.

 • PRODUKT DRAŻNIĄCY

  Może powodować:
  reakcję alergiczną skóry lub poważne podrażnienia oczu.

  Piktogram może być umieszczony np. na detergentach do prania, płynnych detergentach do ręcznego zmywania naczyń, uniwersalnych środkach czyszczących, detergentach do zmywarek

  Środki ostrożności:

  Chronić przed dziećmi
  Unikać kontaktu ze skórą i z oczami
  W razie wypadku, wypłukać wodą

 • PRODUKT ŁATWOPALNY

  Wysoce lub skrajnie łatwopalne gazy, aerozole, ciecze lub pary

  Piktogram może być umieszczony np. na aerozolach (takich jak odświeżacze powietrza, środki owadobójcze, środki do polerowania, środki do czyszczenia piekarników itp.)
  Może być również umieszczony na środkach do mycia szyb samochodowych, środkach do czyszczenia szkła, niektórych uniwersalnych środkach czyszczących, środkach do dezynfekcji rąk

  Środki ostrożności:
  • Chronić przed dziećmi
  • Przechowywać z dala od źródła ognia
  • Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

 • ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA

  Działa toksycznie na organizmy wodne

  Środki ostrożności:
  • Unikać uwolnienia do środowiska.
  • Zebrać rozlaną substancję

O piktogramach bezpiecznego użytkowania

Aby pomóc Ci w bezpiecznym użytkowaniu produktów i uzupełnić ważne informacje o zagrożeniach określonych w przepisach UE, na etykietach znajdują się również wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania.

Piktogramy bezpiecznego użytkowania i zwroty wskazujące środki ostrożności pomagają bezpiecznie używać i przechowywać domowe detergenty i środki czystości. Informacje takie znajdują się na etykiecie i zapewniają proste, dostępne i bezpośrednie instrukcje odnośnie bezpiecznego użytkowania.

 • Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 • Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu z oczami obficie przemyć oczy wodą.
 • Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem.
 • Osoby o wrażliwej lub uszkodzonej skórze powinny unikać dłuższego kontaktu z produktem.
 • Po użyciu umyć ręce.
 • Nie mieszać z innymi produktami.
 • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
 • Po użyciu wywietrzyć pomieszczenie.
 • Szczelnie zamykać pokrywę.
 • Nie dotykać produktu mokrymi rękami.
 • Szczelnie zamykać torebkę.
 • Nie przebijać, nie rozrywać i nie przecinać.
 • Zapas produktu przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
 • Nie rozdzielać sklejonych kapsułek

Środki czyszczące są bezpieczne pod warunkiem ich używania i przechowywania zgodnie z zaleceniami. Dlatego przed użyciem produktu należy zawsze przeczytać etykietę. Oto kilka dobrych rad, jak zapobiegać niewłaściwemu użyciu i wypadkom oraz co robić w razie wypadku