Hushållstvättmedel och underhållsprodukter är säkra om de används och förvaras i enlighet med instruktionen på etiketten. Så läs och följ alltid instruktionen på etiketten och förvara alltid utom räckhåll för barn.

Eftersom rengöringsprodukter kommer i många olika former (t.ex. flytande, fasta, aerosoler) och har många olika tillämpningar (toalettrengöringsvätska, poleringssprej, tvättpulver etc), kan instruktionerna för användning och förvaring variera och vara specifika för varje produkt. 

I vissa fall kan de innehålla farliga ingredienser.  Sådana ingredienser används för att de är nödvändiga för att produkten ska fungera väl.  Vissa tvättmedel innehåller till exempel enzymer för att hjälpa till att bryta sönder och avlägsna fett och andra matfläckar från tyg medan desinfektionsmedel kan innehålla en biocidingrediens för att avlägsna och förhindra spridningen av bakterier.

När en produkt innehåller farliga ingredienser kräver EU-lagen att ett specifikt faropiktogram och information är inkluderad på etiketten.  Därtill kan du se några användbara symboler för säker användning, utvecklade av den europeiska rengöringsproduktsindustrin för att hjälpa dig att använda farliga hushållsrengöringsprodukter på ett säkert sätt.

Ta en titt på de olika symbolerna som du kanske ser på en rengöringsprodukts etikett så att du är säker på att du vet vad de betyder.

Följ detta huvudsakliga råd för att förhindra olyckshändelser i hemmet.

Förstå faropiktogram

I Europa är det förordningen om klassificering och märkning och förpackning av kemikalier (CLP) som fastställer vilken faroinformation som måste visas på den kemiska produktens etikett (inklusive hushållsrengöringsprodukter), för att hjälpa dig att hantera och använda dem säkert.

Här nedan kan du hitta det CLP-faropiktogram som vanligtvis återfinns på etiketter på hushållstvättmedel och rengöringsprodukter med en förenklad förklaring av vad de betyder och vilka försiktighetsåtgärder du bör vidta när du ser detta piktogram på en produkt.

Du ska självklart alltid läsa hela etiketten noggrant.

 • Den europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) hemsida har mer detaljerad information om förordningen om klassificering och märkning och förpackning av kemikalier och dess krav.
 • Om du fortfarande har gamla produkter från före 2015 har de eventuellt ett annorlunda faropiktogram. Ta reda på hur dessa har förändrats.

 

 • ÖGONSKADA

  Betydelse:

  Kan orsaka allvarlig ögonskada.
  t.ex. på tvättmedel, maskindiskmedel, allrengöringsmedel.
  Möjligtvis en del flytande handdiskmedel

  Försiktighetsåtgärder:

  Håll dem utom räckhåll för barn
  Förvara i originalbehållare.
  Undvik kontakt med ögon
  Vid olyckshändelse, skölj med vatten.
  Om du inte mår bra, kontakta Giftinformationscentralen

 • ORSAKAR IRRITATION

  Betydelse:

  Kan orsaka allergiskhudreaktion eller allvarlig ögonirritation.
  t.ex. på tvättmedel för kläder,
  flytande handdiskmedel, allrengöringsmedel, maskindiskmedel

  Försiktighetsåtgärder:

  Håll dem utom räckhåll för barn
  Undvik kontakt med hud och ögon
  Vid olyckshändelse, skölj med vatten.

 • BRANDFARLIG

  Betydelse:

  Mycket eller extremt brandfarlig gas, aerosol, vätska eller ånga.

  t.ex. aersoler (som till exempel luftfräschare, insektsmedel, poleringssprej, ugnsrengörare etc.)
  Möjligtvis även på vindrutemedel, fönsterputsmedel, en del allrengöringsmedel, hand-desinfektionsmedel

  Försiktighetsåtgärd:

  • Håll dem utom räckhåll för barn
  • Undvik hög värme.
  • Håll behållaren ordentligt stängd

 • FARLIG FÖR MILJÖN

  Betydelse:

  Giftig för vattenlevande liv

  Försiktighetsåtgärd:

  • Undvik utsläpp i naturen
  • Torka upp spill

 • FRÄTANDE PÅ ÖGON & HUD

  Betydelse:

  Kan orsaka allvarligafrätskador på hud och ögonskada.

  t.ex. frätande avloppsrengörare, toalettrengörare, kalkborttagare etc.

  Försiktighetsåtgärd:

  • Håll dem utom räckhåll för barn
  • Undvik kontakt med hud/ögon
  • Skölj omedelbart med vatten om du spillt på huden eller i ögonen
  • Sök läkarråd om du spillt på huden eller i ögonen.

Om symboler för säker användning

För att hjälpa dig att använda produkterna på ett säkert sätt och för att komplettera den viktiga faroinformationen som förespråkas av EUs förordningar hittar du även råd för säker användning på etiketten som har utvecklats av branschen.

Dessa symboler och fraser för säker användning hjälper dig att förvara hushållsrengörings- och underhållsprodukter på ett säkert sätt.  Du hittar dem på etiketten och de ger dig instruktioner för säker användning på ett enkelt, tillgängligt och direkt sätt. 

Denna symbol godkändes officiellt av FN i mitten av 2019 och ingick i GHS-underutskottets riktlinjer (Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier).

 • Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.
 • Får ej förtäras. Vid förtäring, kontakta genast läkare.
 • Personer med känslig hud eller hudskador ska undvika långvarig kontakt med produkten.
 • Skölj av händerna efter användning.
 • Blanda inte med andra produkter.
 • Behåll produkten i den ursprungliga förpackningen.
 • Ventilera rummet efter användning.
 • Stäng locket ordentligt.
 • Hantera med torra händer.
 • Förslut påsen ordentligt.
 • Får inte punkteras, brytas eller klippas.
 • Refill får endast överföras till den ursprungliga förpackningen.
 • Drag inte isär kapslar som fastnat i varandra

Rengöringsprodukter är säkra när de används och förvaras enligt anvisningarna. Därför ska du alltid läsa etiketten innan du använder en produkt. Här får du en del goda råd om hur du förhindrar felanvändning och olyckor samt vad du ska göra i händelse av en olyckshändelse